موقعیت جغرافیایی بیمارستان    اهواز - خیابان آزادگان (24 متری ) - مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره -


    DOURAN Portal V4.0.4.0

    V4.0.4.0