شماره پیامکی رسیدگی به شکایات : 50004654000

    تلفن تماس مستقیم جهت رسیدگی به شکایات: 34454836

    تلفن مستقیم بیمارستان :34443051-5

    داخلی 125 در شیفت صبح

    داخلی 112 شیفت عصر


    V5.1.0.0